Uw documenten samengevoegd, geprint, gebonden en bezorgd bij de rechtbank.

PRIVACY STATEMENT

Inleiding
Procesdesk neemt privacy serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt altijd contact opnemen met directie@procesdesk.nl.

Wie is Procesdesk?
Procesdesk is de besloten vennootschap Procesdesk BV, kantoorhoudende te (3542 AD) Utrecht aan de Reactorweg 41, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82865787.

Wanneer Procesdesk uw persoonsgegevens verwerkt, is Procesdesk de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Procesdesk uw gegevens?
Hieronder staat een overzicht van de doeleinden waarvoor Procesdesk persoonsgegevens van u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Procesdesk voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Procesdesk worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:    Financiële administratie
Gegevens:    Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:    Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:    maximaal 7 jaar
      
Doeleinde:    Facturatie
Gegevens:    Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:    Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:    maximaal 7 jaar
      
Doeleinde:    Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:    NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:    Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
      

Doeleinde:    Afhandelen klachten over de dienst
Gegevens:    NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:    Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:    CRM
Gegevens:    Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag:    Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:    Commercieel belang
Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:    Sollicitatie
Gegevens:    Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag:    Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:    Commercieel belang
Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt Procesdesk uw persoonsgegevens?
Procesdesk verkrijgt de persoonsgegevens doordat u die gegevens aan ons verstrekt.

Wat zijn uw rechten?
Ingevolge de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u uw persoonsgegevens bij Procesdesk wilt inzien, dan kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u door ons veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens naar aanleiding van een inzageverzoek, dan kunt u daartoe een verzoek doen bij Procesdesk. U kunt verzoeken dat Procesdesk uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Procesdesk te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Procesdesk of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Procesdesk te verkrijgen. Procesdesk zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Procesdesk daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Procesdesk
Een verzoek kan verstuurd worden naar directie@procesdesk.nl. Procesdesk zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Procesdesk een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Procesdesk uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord gemotiveerd aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Procesdesk verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Procesdesk ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Procesdesk worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Procesdesk worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Procesdesk uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar directie@procesdesk.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Procesdesk uw gegevens verwerkt, dan kunt u een e-mail sturen naar directie@procesdesk.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.